ਉੱਤਰੀ ਤਾਰਾ ਸਟਿੱਕਰ ਦੇ ਮੁੱਠੀ

Aaa-tatatataTA! Yes! Fist of the North Star is now together with Kenshiro’s lightning fast martial arts! But beware, his enemies are here too!

ਸਮਝਾਓ ਪੋਸਟ

ਹੋਰ ਦੇਖੋ