ਟਵਿੱਟਰ ਇਮੋਜੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਆਈਕਾਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ.

ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ

ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵਰਤਿਆ ਆਈਕਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ.

ਲੋਕ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਕੁਦਰਤ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਵ

ਸਥਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ

109 ਇਮਾਰਤ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਝੰਡਾ

ਪੱਤਰ ਚਿੰਨ੍ਹ

Letter A Letter B Letter C Letter D Letter E Letter F Letter G Letter H Letter I Letter J Letter K Letter L Letter M Letter N Letter O Letter P Letter Q Letter R Letter S Letter T Letter U Letter V Letter W Letter X Letter Y Letter Z white large square black small square heavy exclamation mark symbol black question mark ornament